§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. spółka – PROBPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-463) przy ul. Biskupińskiej 58B/6B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507954, REGON: 302707697, NIP: 7811895276;
  2. serwis – serwis internetowy będący własnością spółki prowadzony pod domeną umowy.info;
  3. regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z serwisu;
  4. użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w serwisie. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być użytkownikiem serwisu za zgodą przedstawiciela ustawowego;
  5. użytkownik o podwyższonych uprawnieniach – użytkownik, który ze względu na swoją dużą aktywność w serwisie, uzyskał od spółki dodatkowe uprawnienia.
 2. Publikowane w serwisie fragmenty dokumentów widoczne są dla wszystkich osób, odwiedzających serwis. Pozostałe funkcje oferowane przez serwis, w szczególności publikowanie fragmentów dokumentów, ich ocena i dodawanie komentarzy, są dostępne wyłącznie dla użytkowników.
 3. Dostęp do serwisu, rejestracja w serwisie oraz korzystanie z serwisu są bezpłatne.

§ 2. Rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług

 1. Spółka za pośrednictwem serwisu umożliwia użytkownikom publikowanie w serwisie fragmentów umów, regulaminów i innych dokumentów, mogących zawierać niekorzystne zapisy dla usługobiorców, lub ścieżek dostępu do takich dokumentów, zapoznanie się z takimi fragmentami zamieszczonymi w serwisie, ocenę opublikowanego fragmentu oraz dodawanie komentarzy, na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Użytkownicy mogą zgłaszać opublikowane w serwisie fragmenty dokumentów do moderacji, podając przyczynę tego zgłoszenia.
 3. Użytkownicy o podwyższonych uprawnieniach mogą moderować zamieszczone w serwisie wypowiedzi oraz fragmenty dokumentów, poprzez ich ukrywanie w serwisie, lub dodawanie ostrzeżeń z uwagi na naruszenie postanowień regulaminu, np. w razie używania przez użytkownika osobistych oznaczeń, lub przekleństw.
 4. Minimalne warunki techniczne, jakie należy spełnić w celu korzystania z serwisu są następujące:
  1. posiadanie połączenia z siecią Internet;
  2. posiadanie przez użytkownika własnego konta e-mail;
  3. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (serwis działa we wszystkich najnowszych, stabilnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Chrome oraz Safari).

§ 3. Rejestracja w serwisie

 1. Aby zostać użytkownikiem serwisu, należy dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego w serwisie, podając: imię i nazwisko, lub nick, adres e-mail oraz hasło, a także przeczytać i zaakceptować regulamin. Użytkownik jest zobowiązany do lektury i akceptacji regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.
 2. Proces rejestracji kończy się aktywacją konta użytkownika, poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail użytkownika. Z chwilą utworzenia konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem, a spółką, której przedmiotem jest świadczenie usług przez spółkę, na czas nieokreślony, na warunkach określonych w regulaminie.
 3. Użytkownik może zmienić w każdej chwili adres e-mail i hasło, a także dodać, zmienić, lub usunąć zdjęcie profilowe.
 4. Korzystanie z serwisu jest możliwe po zalogowaniu się poprzez podanie unikalnego identyfikatora użytkownika (login) i hasła. Użytkownik może zalogować się do serwisu również przy wykorzystaniu swoich danych identyfikacyjnych z serwisu zewnętrznego Google+. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga wyrażenia zgody na dostęp do podstawowych informacji o profilu użytkownika oraz listy osób w jego kręgach, a także adresu e-mail. Google może określać dodatkowe warunki korzystania z usługi logowania za pomocą Google+. Pierwsze logowanie się przy użyciu danych identyfikacyjnych z Google+ może nastąpić wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i jest równoznaczne z jego akceptacją. Wykonanie powyższych czynności traktowane jest jak rejestracja w serwisie.
 5. W terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, użytkownik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn.
 6. Użytkownik może jednostronnie dokonać wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn, usuwając swoje konto z serwisu.

§ 4. Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zakazuje się użytkownikom używania w serwisie przekleństw, obraźliwych wypowiedzi, publikowania treści zakazanych, naruszania praw osób trzecich, naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podejmowania czynności wpływających na funkcjonowanie serwisu, używania osobistych oznaczeń w publikowanych fragmentach dokumentów.
 3. Użytkownikom nie wolno publikować w serwisie jakichkolwiek treści marketingowych, reklam, spamu, ani ścieżek dostępowych do takich treści, w tym pod pozorem korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści, dokumenty, ani komentarze publikowane przez użytkowników w serwisie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez użytkowników wskutek nienależytego korzystania z serwisu.
 5. Odpowiedzialność za nienależyte korzystanie z serwisu, w tym w szczególności za naruszenie przez użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich, publikowanie zakazanych treści, naruszenie regulaminu, ponosi wyłącznie użytkownik, dopuszczający się naruszenia.
 6. Spółce przysługuje uprawnienie do moderowania wpisów użytkowników oraz publikowanych fragmentów dokumentów poprzez usuwanie, lub ukrywanie ich w całości lub w części, w przypadku naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w razie używania przez użytkownika osobistych oznaczeń, lub przekleństw, a także do usunięcia, lub zablokowania konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w razie poważnego naruszenia przez niego postanowień regulaminu, w szczególności obrażania innych użytkowników i osób trzecich, naruszenia praw osób trzecich, publikowania treści zakazanych, korzystania z serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

§ 5. Odpowiedzialność

 1. Każdy użytkownik publikuje w serwisie na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) w związku z zamieszczanymi przez siebie w serwisie treściami.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń skierowanych do niej przez osoby trzecie dotyczących naruszenia przez użytkownika praw autorskich innych osób. W takim przypadku odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia w całości, a w razie sporu sądowego pokryć również koszty postępowania.
 4. Jeśli w związku z opublikowaniem przez użytkownika w serwisie określonych treści powstanie obowiązek uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz twórców, lub podmiotów autorskich praw majątkowych, lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zobowiązanym do uiszczenia takich opłat będzie użytkownik, który opublikował daną treść.

§ 6 . Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym i zarejestrowanie się w serwisie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności w zakresie obejmującym imię, nazwisko, lub nick, adres e-mail, adres IP, zdjęcie przez spółkę, tj. PROBPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-463) przy ul. Biskupińskiej 58B/6B, do celów umożliwienia dostępu i korzystania z serwisu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135).
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135) informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka, tj. PROBPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-463) przy ul. Biskupińskiej 58B/6B,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia dostępu i korzystania z serwisu,
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom,
  4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  5. podanie spółce danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Zamieszczenie w profilu zdjęcia z wizerunkiem użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na publikację jego wizerunku w serwisie. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na publikację swego wizerunku usuwając zdjęcie z profilu.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje w domenie umowy.info, opisując w zgłoszeniu zaistniały problem.
 2. Przedmiotem reklamacji mogą być w szczególności nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, oraz problemy dotyczące korzystania z usług dostępnych w serwisie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji poprzez przesłanie wiadomości z odpowiedzią na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 4. Reklamację należy zgłosić w terminie 30 dni, od dnia powstania przyczyny reklamacji.
 5. Każdy użytkownik, lub osoba trzecia odwiedzająca serwis, może zawiadomić spółkę o zauważonym potencjalnym naruszeniu w serwisie ich prawa, lub praw osób trzecich, dobrych obyczajów, lub zapisów regulaminu, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt w domenie umowy.info.
 6. Spółka po otrzymaniu informacji o potencjalnym naruszeniu, podejmie niezwłoczne działania mające na celu zweryfikowanie otrzymanych informacji. W przypadku potwierdzenia zaistnienia naruszenia spółka usunie z serwisu treści będące przyczyną naruszenia. W razie braku stwierdzenia naruszeń, spółka poinformuje o tym osobę zgłaszającą naruszenie.

§ 8. Zmiany regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 2016-02-06.
 2. Spółka może wprowadzić zmiany w regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w przypadku zmian dotyczących oferowanych usług, w tym wprowadzenia nowych usług, lub w razie zmian dotyczących działalności spółki, w tym firmy spółki, lub danych adresowych.
 3. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie wprowadzonych zmian, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej serwisu oraz poprzez przesłanie przez spółkę wiadomości informującej o zmianie regulaminu na adres e-mail użytkownika.
 4. Każdy użytkownik, w celu dalszego korzystania z serwisu, będzie zobowiązany do akceptacji nowej treści regulaminu.
 5. W przypadku braku zaakceptowania wprowadzonych zmian przez użytkownika, jest on zobowiązany poinformować spółkę o tym fakcie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania go o zmianie regulaminu. Brak akceptacji zmienionej treści regulaminu przez użytkownika jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania przez niego z serwisu i oznacza rozwiązanie umowy użytkownika ze spółką ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Serwis pozostawia pliki cookies w przeglądarce użytkownika oraz każdej osoby przeglądającej serwis. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj.
 2. Spółka jest uprawniona do:
  1. czasowego zawieszania dostępu do serwisu, lub jego części w celu prowadzenia prac technicznych. O przypadkach takich użytkownicy zostaną powiadomieni z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;
  2. zamknięcia serwisu z ważnych przyczyn, w szczególności zaprzestania prowadzenia działalności w tym zakresie przez spółkę, lub z przyczyn niezależnych od spółki.
 3. Spółka ma prawo do wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie i bez podania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu Spółka składa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej użytkownika, na co użytkownik wyraża zgodę.
 4. Spółka nieodpłatnie udostępnia użytkownikom regulamin przed zawarciem umowy, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy zawartej między użytkownikiem, a spółką, podlegają prawu polskiemu.

Starsze regulaminy:

Używamy ciasteczek. Pozostając w serwisie, akceptujesz je.